Lexikon

Akkomodation

Azoospermie

Ablatio

Anamnese

Androgenblockade

Androgene

Antiandrogene

Antihormone

Antiöstrogene

Antiphlogistika

Anurie

Abszess

Anus praeter (naturalis)

Adenom

Aphrodisiaka

Agonadismus

Aspermie

AIDS

Ausscheidungsurographie = AUG